ANBI – alto

Stichting Welzijn Ermelo staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Voor de ANBI status moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden waaronder publicatie op de website van onderstaande gegevens.

Naam:
Stichting Welzijn Ermelo
IJsbaanweg 45
3851 CP Ermelo

Tel. 0341 – 567000

info@welzijnermelo.nl

www.welzijnermelo.nl

Doelstelling:

STATUTEN

Artikel 2.

1 Doel van de stichting is: Uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid in de gemeente Ermelo om een samenleving te bevorderen, waarin ieder mens meedoet en van betekenis is.

2 De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:

3 het aanbieden en verlenen van diensten om daarmee de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang van alle inwoners te bevorderen;

4 het werk te baseren op de individuele en collectieve vraag van burgers waarbij de eigen kracht van de vrager uitgangspunt is;

5 het in stand houden van een organisatie en organisatievormen, die geschikt zijn om het doel te bereiken en de middelen te realiseren;

6 te zorgen voor een optimale begeleiding van en samenwerking tussen, betaalde en vrijwillige medewerkers die toegerust en deskundig zijn;

7 dat te doen dat het doel, binnen de kaders van de wet, in de ruimste zin van het woord.

Fiscaal nummer: 8542.85.921

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

De heer P.H.J. de Bruin

Voorzitter

De heer M. Askamp

Secretaris

De heer E. Vos

Penningmeester

Werkplan:

Werkplan incl. bijlage

Definitief werkplan 2016

Beloningsbeleid:

Bestuur:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vrijwilligersvergoeding van € 250 per kwartaal.

Directeur:

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur geschiedt door het bestuur. Het salaris van de directeur wordt vastgesteld aan de hand van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Personeel:

Het salaris voor het personeel wordt vastgesteld aan de hand van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Het eerste jaarverslag (2015) zal in de loop van 2016 verschijnen.

Financiële verantwoording:

Beginbalans 1-1-2015 op website bij ANBI

Begroting Welzijn Ermelo 2016 op website bij ANBI