Zoals de naam al zegt, vertegenwoordigt de VrijwilligersVerTegenwoordiging (VVT) alle vrijwilligers die werkzaam zijn bij Welzijn Ermelo. De VVT kan invloed uitoefenen bij Welzijn Ermelo en gevraagd of ongevraagd van advies voorzien. Ook kan de VVT waar nodig alle zaken die de vrijwilligers van WE betreffen bij de directie aan de orde stellen.

Lees meer

Bevoegdheden en faciliteiten
De VVT wordt door de directeur van WE in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit over de onderwerpen die betrekking hebben op de vrijwillige medewerkers van WE.
Bij de aanvang van elke zittingsperiode van de VVT worden tussen de directeur van WE en de VVT afspraken gemaakt over de voorzieningen, vergaderfaciliteiten en scholingsfaciliteiten waarover de leden van de VVT jaarlijks kunnen beschikken
De VVT kan alle zaken die de vrijwillige medewerkers van WE betreffen bij de directeur aan de orde stellen. Voor de VVT gelden de richtlijnen zoals vastgelegd in de laatste versie van het Reglement VVT. De VVT behartigt geen individiuele belangen van vrijwilligers; voor individuele zaken kan in de nabije toekomst gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling van WE (in ontwikkeling).

VrijwilligersVerTegenwoordiging
De VrijwilligersVerTegenwoordiging bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Momenteel is de VVT onderbezet. Wellicht is de VVT iets voor u? Neem gerust contact op!”

Activiteiten
De VVT:

-bewaakt een actiepunt van Welzijn Ermelo omtrent de status van een “Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)”. Het uitgangspunt van WE is dat dit in eerste instantie zal worden ingevoerd voor vrijwilligers die te maken krijgen met kwetsbare situaties. Daarna zal e.e.a. gefaseerd worden ingevoerd.
-heeft de ruim 100 enquêtes verwerkt en doorgesproken met het management van WE. De resultaten hiervan, vindt u hieronder. De VVT blijft de voortgang van de reeds toegezegde verbeteringen door WE nauwlettend volgen.

 

Voor vragen, opmerkingen, suggesties en informatie kunt u contact opnemen met de VVT.  

E-mail de VVT van Welzijn Ermelo

 

Resultaten Enquêtes

Maar liefst 103 enquêteformulieren kreeg de VrijwilligersVerTegenwoordiging (VVT) in december 2016 retour. Op een aantal van ongeveer 280 WE-vrijwilligers is dat bijna 37%, een zeer mooi resultaat. Vooral het invullen van opmerkingen, indien gevraagd, is veel gebruik van gemaakt. Voor de VVT een hele klus om alle cijfers te verwerken en de  opmerkingen samen te vatten. De VVT is, na de analyse daarvan, 2 x bijeen geweest om het gesprek met de directie van Welzijn Ermelo (WE) voor te bereiden. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en wel op maandag 6 maart jl.. Hierbij heeft de VVT de resultaten van alle vragen doorgenomen met de directie en tevens zoveel mogelijk suggesties aangedragen. Op meerdere daarvan heeft de VVT gesteld dat dit extra aandacht vraagt. De directie heeft toegezegd dit te zullen bespreken in hun stafvergadering.

 

Uit de enquête blijkt o.a. dat:

–  de gemiddelde leeftijd hoog is. WE zal dit nader analyseren vanuit het totale vrijwilligersbestand

–  er behoefte is aan het duidelijk omschrijven van de werkzaamheden van een vrijwilliger. De VVT heeft in ieder geval aangedrongen op minimaal een korte beschrijving van alle richtlijnen

– er weinig getekende contracten zijn. WE laat weten dat vanaf 2017 alle nieuwe vrijwilligers een contract wordt aangeboden. Voor de overige vrijwilligers geldt: wie geen contract heeft, maar er wel één wil, kan dit aangeven bij zijn/haar WE-aanspreekpunt

– het nog duidelijker moet worden wie zijn/haar WE-aanspreekpunt is

– er de nodige knelpunten zijn tijdens uw vrijwilligerswerk

– er de nodige suggesties zijn aangedragen betreffende (een vorm van) waardering

 

Ook is er veel gebruik gemaakt voor algemene opmerkingen, vragen en/of suggesties.

Uiteraard snapt de VVT dat WE niet aan alles gehoor kan geven. Soms zal er een keuze gemaakt moeten worden. In ieder geval worden de antwoorden van WE eerst besproken met de VVT, alvorens dit ten uitvoer zal worden gebracht. De VVT houdt u op de hoogte.

 

Voor vragen, opmerkingen, suggesties en informatie kunt u contact opnemen met de VVT.

 

Reactie vanuit de organisatie van Welzijn Ermelo op de enquête:

 

WE is blij met de informatie die de enquête heeft opgeleverd en bedankt hierbij alle vrijwilligers voor het invullen van de vragenlijst. De leden van de VrijwilligersVerTegenwoordiging (VVT)  hebben hard gewerkt om alle informatie te verwerken tot een verslag. WE concludeert uit het verslag dat de meeste vrijwilligers over het algemeen tevreden zijn over hun werkzaamheden. Daarnaast levert het informatie op die de organisatie kan gebruiken voor verbetering.

Zo is het opvallend dat niet alle vrijwilligers weten bij welke beroepskracht zij terecht kunnen voor vragen en om te overleggen. WE denkt dit te ondervangen met de invoering van een contract ( dit is algemeen beleid vanaf 1 januari 2017 ). Vrijwilligers die al langer actief zijn en niet weten wie hun aanspreekpunt is, kunnen deze vraag stellen aan één van de beroepskrachten, die dit voor u kunnen uitzoeken. Nieuwe vrijwilligers ontvangen bij hun vrijwilligersovereenkomst een welkomstbrief met daarin vermeld:

– functie, dienst/ afdeling waar de vrijwilliger gaat werken.

– algemene informatie die van belang is voor de vrijwilliger, waaronder informatie over de Vrijwilligersvertegenwoordiging.

– wie de contactpersoon/ het aanspreekpunt is.

 

Verder viel de diversiteit op in reacties en opmerkingen. Dit is begrijpelijk, omdat WE vele vormen en types vrijwilligerswerk kent, deze diversiteit zien we ook terug in de antwoorden op de gestelde vragen. Uw antwoorden hebben bijgedragen aan het kritisch toetsen van ons Vrijwilligersbeleid en waar nodig zullen verbeteringen worden doorgevoerd. Om samen met u het Welzijnswerk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, hopen we dat u ons ook in de toekomst feedback blijft geven.

de VVT

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de VVT .

Email de VVT